آرشیو برچسب‌ها: هدف

هوس سفر

      هیچ دیدگاهی برای هوس سفر ثبت نشده

به کجا چنین شتابان؟             گون از نسیم پرسید. دل من گرفته زینجا،             هوس سفر نداری             ز غبار این بیابان؟ همه آرزویم، اما چه کنم که بسته پایم… بیابان زندگی‌مان را غبارِ آسایش فرا‌گرفته است. چه چیزی دست و پای ما را بسته که توان ایستادن و قدم برداشتن نداریم؟ چند روز پیش دوستم راجع به تفاوت مفاهیم… Read more »